bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana punktu III - w związku z wdrożeniem "Dobry start"

Informacja (klauzula) o przetwarzanych danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Adama Próchnika 34 - jest Administratorem PaniPana danych osobowych przetwarzanych w związku z celami określonymi w punkcie III.


II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.mopr.piotrkow.pl; pod e-mailem iod@mopr.piotrkow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:

 1. ustaleniem prawa do świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.
 2. ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2017.1952 t.j. z późn. zm.;
 3. ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.;
 4. ubieganiem się o wydanie karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2017.1832 t.j. z późn. zm.
 5. ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U.2017.1851 t.j. z późn. zm.;
 6. ustaleniem prawa do świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Dz.U.2016.1860;
 7. ustalenie prawa do „Zasiłku dla opiekuna” na podstawie ustawa o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – Dz.U. z 2017 r. poz. 2092
 8. ustalenie prawa do stypendiów i zasiłku szkolnego na podstawie ustawa o systemie oświaty – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.
 9. ustaleniem prawa do świadczenia z funduszy rehabilitacji społecznej i zawodowej na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511
 10.  ustaleniem prawa do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2010 r. Nr.214, poz. 1407 z późn. zm.
 11. ustaleniem prawa do dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.
 12. ustalenie prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Dz. U. z 2018 r. poz. 755
 13. obsługi procedury „Niebieskiej Kary” na podstawie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.
 14. obsługa zadań „Pieczy Zastępczej” na podstawie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.
 15. obsługi zadań „Wsparcia rodziny i dziecka” na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm. ; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania PaniPana danych osobowych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać PaniPana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec PanaPani interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


V. Okres przechowywania danych
PaniPana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z decyzją, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła decyzja, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla decyzji kończących się w danym roku.


VI. Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje PaniPanu:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • e) prawo do przenoszenia danych;
 • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany.Opublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 30.05.2018
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 421